Vào ngày 8 tháng 1 năm 1926 (dựa theo ngày tháng ghi trên hình). Cám ơn anh Ngô Văn Ðức ở Bordeaux (Pháp) đã cho mượn những tấm hình quí giá của gia đình.

Tập dượt

Tập dượt

Gouverneur_General_et_Resident_Superieur.jpg (82341 octets)

Chánh quyền bảo hộ Pháp đến dự lễ

Gouverneur_General_et_Resident_Superieur_1.jpg (121983 octets)

Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về

Gouverneur_General_et_Resident_Superieur_2.jpg (135021 octets)

Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về

Les_Mandarins_se_prosternent_2.jpg (111478 octets)

Bá quan phủ phục

Les_Mandarins_se_prosternent_3.jpg (97150 octets)

Bá quan phủ phục

Les_Mandarins_se_prosternent_1.jpg (120485 octets)

Bá quan phủ phục

. Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_1.jpg (142675 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_2.jpg (144302 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_3.jpg (122055 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Le_roi_Bao_Dai_et_son_cortege_4.jpg (106584 octets)

Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022