Đời sống

Người khôn ngoan luôn biết bồi dưỡng 3 khả năng để nâng cao giá trị bản thân: Bạn có không?
Con người có tầm nhìn sẽ biết mình phải làm gì cho mình để ngày càng có giá trị. Thực tế, những người khôn ngoan biết bồi dưỡng 3 khả năng để nâng cao giá trị của bản thân theo thời gian.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022