Câu 1: Di chuyển chỉ một que diêm để biến phương trình 6 - 1 = 6 thành đúng. 

bai-toan-que-diem1-1621-1493985378.jpg
 

>>Xem đáp án

Câu 2: Di chuyển chỉ một que diêm để biến phương trình 5 + 5 = 8 thành đúng. 

bai-toan-que-diem2-8042-1493985382.jpg
 

>>Xem đáp án

Câu 3: Di chuyển chỉ một que diêm để biến phương trình 0 + 3 = 2 thành đúng. 

bai-toan-que-diem3-6050-1493985386.jpg
 

>>Xem đáp án

Phiêu Linh (theo Being A Kid Again)

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU