Topic 34. PERIMETER OF A RECTANGLE

Problem: A rectangle is divided into 9 smaller portions as shown in the figure below. The perimeter, in cm, of the 5 known portions are also given. Find the perimeter, in cm, of the original rectangle.

Dịch đề: Chia một hình chữ nhật thành 9 phần nhỏ như hình dưới đây. Chu vi của 5 phần nhỏ đã được cho trong hình. Tính chu vi của hình chữ nhật ban đầu theo cm.

bai-toan-chu-vi-9444-1555320040.jpg
Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU