Đề bài:

Cho hình bình hành ABCD, điểm E là trung điểm cạnh AB như hình dưới đây. Biết diện tích tam giác CDF là 2692 cm2, tính diện tích tam giác BCE?

bai-toan-dien-tich-7488-1617757362.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=oyGAaxw6bMbSvBmayhi53Q

Trần Phương