PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_001.jpg?resize=640%2C440&ssl=1

  • Tên công trình: Streetbook Nguyễn Văn Bình
  • Thiết kế: TA Corporation
  • Địa điểm: Nguyễn Văn Bình, Q.1. TP HCM

PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_013.jpg?resize=640%2C246&ssl=1

Kiến trúc của Đường Sách  giản dị về hình thức, tối ưu hóa về công năng, hướng tới cái thống nhất trong đa dạng, nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động.

PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_011.jpg?resize=640%2C393&ssl=1 PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_007.jpg?resize=640%2C413&ssl=1

Để cải tạo Đường Sách, nhóm thực hiện chỉ có gần 2 tháng vừa lựa chọn giải pháp thiết kế  đáp ứng tiêu chí quy hoạch, vừa đảm bảo thi công nhanh gọn, không ảnh hưởng đến hạ tầng.

Thi công tiền chế tại xưởng, phối hợp giữa các đơn vị thi công móng nông trên nền hiện trạng, định vị và lắp đặt tại chỗ.

PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_017.jpg?resize=640%2C305&ssl=1 PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_015.jpg?resize=640%2C660&ssl=1 PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_018.jpg?resize=640%2C345&ssl=1 PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_019.jpg?resize=640%2C348&ssl=1 PH%C6%AF%C6%A0NG-%C3%81N-THAM-D%E1%BB%B0-GI%E1%BA%A2I-TH%C6%AF%E1%BB%9ENG-V%C4%82N-H%E1%BB%8CC-NGH%E1%BB%86-THU%E1%BA%ACT-%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-S%C3%81CH-TP.H%E1%BB%92-CH%C3%8D-MINH_021.jpg?resize=640%2C345&ssl=1

Hiện thực hóa một không gian công cộng đô thị, Công trình Đường Sách Nguyễn Văn Bình là  sự khẳng định vai trò xã hội của kiến trúc sư với cộng đồng và xã hội.

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU