Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-22.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-23.jpg?resize=640%2C853&ssl=1

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-4.jpg?resize=640%2C427&ssl=1

Cấu trúc này được tổ hợp bằng các khối thang tiền chế thép lớn với bề mặt hoàn thiện màu đồng bóng nằm giữa trung tâm quảng trường công cọng Hudson Yards với 28.000 loài thực vật, 200 cây cổ thụ, cây thân gỗ, và vườn lâu năm.

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-3.jpg?resize=640%2C960&ssl=1 Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-2.jpg?resize=640%2C853&ssl=1

Xem thêm:

Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-14.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-13.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-12.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-11.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-10.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-9.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-8.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-7.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-6.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-5.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-4.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-3.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-2.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-1.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-23.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-22.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-21.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-20.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-19.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-18.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-17.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-16.jpg?resize=100%2C100&ssl=1
Thomas_Heatherwick_chiec-binh-thang-15.jpg?resize=100%2C100&ssl=1

Ảnh Related-Oxford | Archdaily

Loading...
Loading...
Loading... RIGHT_MENU