can-bo-17186924588641985265354-0-85-389-707-crop-1718692465134172993752.jpgĐã có thông báo lịch tuyển dụng công chức Hà Nội mới nhất năm 2024

GĐXH - Hàng triệu người chuẩn bị bước vào kì thi tuyển dụng công chức Hà Nội năm 2024. Theo đó, công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) Việt Nam tuyển dụng 03 công chức làm cán bộ chuyên trách.

Người có hai quốc tịch có được thi tuyển công chức không?

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

congchcws-17187658774871854485450.png

Các điều kiện để thi tuyển công chức cần có những điều kiện nào?

Các điều kiện cần có để thi tuyển công chức

Để thi tuyển vào công chức, người dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Đồng thời không thuộc các đối tượng như sau:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Dựa trên nội dung quy định về điều kiện thi tuyển công chức nêu trên, về phần quốc tịch thì pháp luật chỉ cho phép người có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam mới đảm bảo tiêu chuẩn.

Do vậy, trường hợp có hai quốc tịch (ngoài quốc tịch Việt Nam) thì sẽ không được tham gia thi tuyển công chức.

quy-dinh-1718766001172336552941.jpg

Trường hợp có hai quốc tịch (ngoài quốc tịch Việt Nam) thì sẽ không được tham gia thi tuyển công chức.

Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách nhiệm của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

Trong đó, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật Quốc tịch 2008 có quy định khác.

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyển dụng công chức?

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tuyển dụng công chức là những cơ quan sau đây:

- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý;

- Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức chính trị - xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

bang-luong-vien-chuc-cong-chuc-1718004034858512080719-0-66-371-660-crop-17180041806191421111369.jpegBảng lương mới của công chức, viên chức không phải lãnh đạo từ 1/7/2024

GĐXH - Từ 1/7/2024, bảng lương mới của công chức, viên chức không phải lãnh đạo được dựa trên các yếu tố cụ thể theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

cai-cach-tien-luong-1718180610471243651027-7-0-423-665-crop-1718180704906658455833.jpg6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW, công chức và viên chức có thể chưa biết

GĐXH - Theo Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ), nội dung cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW gồm 6 nội dung.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022