Câu 1:

1Q-3751-1602928426.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YFq1ediDkxAdxInB6NW52w

>>Đáp án

Câu 2:

2Q-7836-1602928426.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S6hb4KPQLIs-Sq3REAhdww

>>Đáp án

Câu 3:

3Q-4828-1602928426.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GlVUeOEEkKA2yHI-cfORgQ

>>Đáp án

Câu 4:

4Q-6644-1602928426.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=v7tsBRmCapqnzxbTAQQmwg

>>Đáp án

Câu 5:

5Q-4010-1602928426.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p-W78vNhDdIgWLxvxqAobA

>>Đáp án

Theo 7 second ridlles

Loading...
Loading...
Loading...