robot-tu-dong-bom-xang-cho-oto-trong-180-giay-1631712163.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LO1FaCWOev-ax9c1UDx1aQ
Robot tự động bơm xăng cho ôtô trong 180 giây

Video: CCTV