robot-cong-nghe-cao-giup-tang-hieu-qua-xay-dung-1637839108.jpg?w=750&h=450&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Kxww1CwpwAvf0rjCj3hR9A
Robot công nghệ cao giúp tăng hiệu quả xây dựng

Video: Xinhua

Tin 24H