01-Copy-6872-1506481998.jpg

Cái gì bỏ xuống nước không chìm; cho vào than không cháy; Chặt không đứt, bẻ không gãy?

Bóng

Đó là cái bóng

Loading...
Loading...