Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, các đơn vị hành chính ở Việt Nam gồm có: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh); huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Quận là đơn vị hành chính địa phương cấp hai ở thành phố trực thuộc trung ương, huyện là đơn vị hành chính cấp hai ở nông thôn.

thanh-hoa-3689-1544010733.jpg

Một khu vườn quốc gia nằm ở địa phương có nhiều huyện nhất.

Câu 1: Tỉnh thành nào có nhiều huyện nhất?

a. Hà Nội

 b. Thanh Hóa

c. Nghệ An

Loading...
Loading...