Đại học Quốc tế Miền Đông xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Äiá»m xét tuyá»n bá» sung há» Äại há»c sá»­ dụng kết quả kỳ thi THPT quá»c gia là 14,5 Äiá»m, thá»i gian từ 22/8 Äến 3/9.

06:08 - 09/08/2018

Thí sinh có kết quả thi THPT quá»c gia 2018 thuá»c các tá» hợp A00, A01, B00, D01 Äạt từ 14,5 Äiá»m trá» lên (tính cả Äiá»m Æ°u tiên khu vá»±c) có thá» dùng má»t trong bá»n tá» hợp này Äá» xét tuyá»n bá» sung vào Äại há»c Quá»c tế Miá»n Äông (EIU).

Các ngành xét tuyá»n gá»m Quản trá» kinh doanh, Äiá»u dưỡng, Kỹ thuật Äiá»n, Kỹ thuật Äiá»u khiá»n và tá»± Äá»ng hóa, Kỹ thuật cÆ¡ Äiá»n tá»­, Kỹ thuật phần má»m, Mạng máy tính và truyá»n thông dữ liá»u. TrÆ°á»ng tiếp nhận há» sÆ¡ xét tuyá»n bá» sung từ 22/8 Äến 3/9, công bá» kết quả trúng tuyá»n vào ngày 5/9.

EIU-Hinh-3-1790-1533812217.png

Äại há»c Quá»c tế Miá»n Äông xét tuyá»n bá» sung theo kết quả kỳ thi THPT quá»c gia và há»c bạ nÄm lá»p 12.

Äá»i vá»i hình thức xét tuyá»n há»c bạ nÄm lá»p 12, thí sinh có thá» ná»p há» sÆ¡ xét tuyá»n bá» sung từ 6-9/8, xem kết quả trúng tuyá»n vào ngày 10/8. Các Äiá»u kiá»n xét tuyá»n thí sinh cần Äạt Äủ gá»m tá»t nghiá»p THPT quá»c gia hoặc THPT hình thức chính quy; Äiá»m trung bình cả nÄm lá»p 12 của từng môn há»c thuá»c tá» hợp các môn xét tuyá»n hoặc Äiá»m trung bình chung cả nÄm lá»p 12 của các môn há»c xét tuyá»n không nhá» hÆ¡n 6,0; Äiá»m trung bình chung cả nÄm lá»p 12 Äạt từ 6,0; hạnh kiá»m loại khá trá» lên.

EIU-Hinh-1-9517-1533812217.png

Äại há»c Quá»c tế Miá»n Äông phát triá»n chÆ°Æ¡ng trình Äào tạo nghiên cứu và ứng dụng thá»±c tiá»n cho sinh viên.

Khi xét tuyá»n vào EIU, thí sinh có thành tích há»c tập tá»t còn có cÆ¡ há»i nhận há»c bá»ng từ 10 triá»u Äến 100% há»c phí. Há»c bá»ng toàn phần dành cho thí sinh xuất sắc Äạt thành tích trong các cuá»c thi quá»c gia, quá»c tế có môn thi là các môn thuá»c tá» hợp xét tuyá»n của trÆ°á»ng hoặc thí sinh Äạt giải trong cuá»c thi khoa há»c kỹ thuật quá»c gia, quá»c tế và có Äá» tài dá»± thi thuá»c lÄ©nh vá»±c liên quan Äến ngành Äào tạo của trÆ°á»ng. Há»c bá»ng toàn phần gá»m 100% há»c phí trong 5 nÄm há»c (có Äiá»u kiá»n duy trì) và há»c bá»ng tiếng Anh trá» giá 42,5 triá»u Äá»ng cho 1.000 giá» há»c vá»i giảng viên bản ngữ tại trÆ°á»ng.

Ngoài ra, trÆ°á»ng còn có há»c bá»ng dành cho các em xuất sắc Äạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi há»c sinh giá»i cấp tá»nh, thành phá» có môn thi là các môn thuá»c tá» hợp xét tuyá»n của trÆ°á»ng. Thí sinh Äạt tá»ng Äiá»m 3 môn thi THPT quá»c gia 2018 thuá»c các tá» hợp xét tuyá»n từ 24 Äiá»m trá» lên (không tính Äiá»m Æ°u tiên) cÅ©ng có cÆ¡ há»i nhận há»c bá»ng này. Mức há»c bá»ng gá»m 40 triá»u, 20 triá»u, 15 triá»u lần lượt dành cho các em xét tuyá»n vào khoa Quản trá» Kinh doanh, Kỹ thuật, Äiá»u dưỡng.

EIU-Hinh-2-2356-1533812218.jpg

TrÆ°á»ng Äào tạo nguá»n nhân lá»±c chất lượng cao, nhiá»u sinh viên có viá»c làm ngay tại thá»i Äiá»m nhận bằng. 

Riêng há»c bá»ng 10 triá»u Äá»ng dành cho thí sinh có Äiá»m trung bình chung các môn cuá»i nÄm há»c lá»p 12 từ 8,0 hoặc Äạt từ 7,0 trá» lên và có chứng chá» Anh vÄn quá»c tế tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng IELTS 5.0 trá» lên.

Thí sinh có thành tích thá» thao xuất sắc Äược cấp há»c bá»ng 10 triá»u Äá»ng. Äiá»u kiá»n Äá» nhận há»c bá»ng gá»m các em là thành viên Äá»i tuyá»n quá»c gia Äược xác nhận hoàn thành nhiá»m vụ tham gia thi Äấu trong các giải quá»c tế hoặc các em Äoạt huy chÆ°Æ¡ng vàng, bạc, Äá»ng các giải vô Äá»ch hạng nhất quá»c gia tá» chức má»t lần trong nÄm và các em Äược công nhận là kiá»n tÆ°á»ng quá»c gia hoặc vận Äá»ng viên cấp má»t quá»c gia. Xem thêm thông tin há»c bá»ng tại Äây.

Kim Uyên 

Loading...