Mọt phim nhận dạng đâu là phim DC - Marvel?

Bạn trả lời đúng bao nhiêu câu? Hãy thử nhé!

12:07 - 14/07/2018

'Green Lantern' là của hãng phim Marvel hay DC?  

9-3909-1531470367.jpg
DC Marvel

'Justice League' là của hãng phim Marvel hay DC?   

10-6677-1531470367.jpg
DC Marvel

 'Thor' là của hãng phim Marvel hay DC?    

11-7051-1531470367.jpg
DC Marvel

'The Dark Knight' là của hãng phim Marvel hay DC?    

12-2504-1531470367.png
DC Marvel

'Spider-Man' là của hãng phim Marvel hay DC?    

13-6093-1531470367.jpg
DC Marvel

'X-Men' là của hãng phim Marvel hay DC?    

14-5283-1531470368.jpg
DC Marvel

'Fantastic Four' là của hãng phim Marvel hay DC?    

15-4569-1531470368.jpg
DC Marvel

'Wonder Woman' là của hãng phim Marvel hay DC?    

16-9844-1531470368.jpg
DC Marvel
Loading...